Bài Hát Sing-a-Long

 

Read and sing-a-long to famous Vietnamese children songs, with lyrics and videos included.

Đọc và hát cùng những bài hát dành cho trẻ em nổi tiếng Việt, với lời bài hát và video đi kèm.

Instructions – Hướng dẫn

The song video is on the right and the song lyrics are on the left. Click on the ‘play’ icon to start the video. To pause the video, click on the ‘play’ button in the bottom left corner of the window. We recommend that you click on the square icon in the bottom-right corner of the window to enlarge the view to full-screen. To minimise again, simply click on the icon again.

To activate auto-generated subtitles in Vietnamese, click the ‘CC’ on the video playback bar.

Bản video của bài hát ở bên phải và lời bài hát ở bên trái. Nhấn vào nút ‘phát’ (play) để xem video. Để ngừng giữa chừng, cũng nhấn vào nút ‘phát’ lần nữa bên trái của khung hình. Chúng tôi đề nghị các bạn nên nhấn vào ô vuông ở góc phải bên dưới khung hình để phóng to cho dễ xem. Để thu nhỏ trở lại cũng bấm vào ô vuông lần nữa.

Để mở phụ đề Việt ngữ, xin nhấn vào ‘CC’ ở trên thanh phát hình video.

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Scroll to Top