Interactive Books
Sách tương tác

 

Bilingual interactive books are online books that you can click through and read with your children.

Sách tương tác song ngữ là sách trực tuyến mà bạn có thể xem và đọc cùng con em mình.

Instructions – Hướng dẫn

Once you select the Interactive Book of your choice, we recommend clicking on the [X] cross in the top-right corner of the window to enlarge the book to full-screen. To minimise again, simply click on the [> <] combined arrow also located in the top-right corner of the window.

Use the [< >] arrows in the bottom-right corner of the screen to turn the pages.

Khi bạn chọn Sách tương tác theo ý mình, chúng tôi khuyên bạn nên nhấn vào dấu gạch chéo [X] ở góc trên bên phải của khung hình để phóng to sách lên toàn màn hình. Để thu nhỏ lại, chỉ cần nhấn vào dấu ngược lại [> <] cũng nằm ở góc trên bên phải của khung hình.

Sử dụng các mũi tên [<>] ở góc dưới bên phải của màn hình để lật sang trang.

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trần Hồng

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A

Author(s)/Tác giả:
Trần Hồng

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Trần Hồng

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trần Hồng

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Trần Hồng

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trần Hồng

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Trần Hồng

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trần Hồng

Suitable for kindergarten to prep students.
Thích hợp cho trình độ B.

Author(s)/Tác giả:
Trần Hồng

Learn about the different shapes (in Vietnamese).
Tìm hiểu về các hình thể khác nhau (bằng tiếng Việt).

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trang Đái Glassey- Trần Nguyễn

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Phuc Nguyen

Learn about the different parts of a dog (in Vietnamese).
Tìm hiểu về các bộ phận cơ thể con chó khác nhau (bằng tiếng Việt).

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trang Đái Glassey- Trần Nguyễn
Natalie Trần

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Duyen Nguyen

Learn about the names of different family members (in Vietnamese).
Tím hiểu về càc người trong gia đính (bằng tiếng Việt).

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A

Author(s)/Tàc giả:
Thanh-Loan Nguyễn

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Duyen Nguyen

Learn about the names of different household items (in Vietnamese).
Tìm hiểu về các đồ dùng trong nhá khác nhau (bằng tiếng Việt).

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trang Đái Glassey- Trần Nguyễn

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Duyen Nguyen

Learn about the names of different bathroom items (in Vietnamese).
Tìm hiểu về các đồ dùng trong phòng tắm khác nhau (bằng tiếng Việt).

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trang Đái Glassey- Trần Nguyễn

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Duyen Nguyen

Learn about Vietnamese food habits.
Tìm hiểu về các cách ăn người Việt (bằng tiếng Việt).

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trang Đái Glassey- Trần Nguyễn

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Duyen Nguyen

Learn about the names of different hobbies (in Vietnamese).
Tìm hiểu về các sở thích khác nhau (bằng tiếng Việt).

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trang Đái Glassey- Trần Nguyễn

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Duyen Nguyen

Learn about the names of different items of clothing (in Vietnamese).
Tìm hiểu về các áo quàn khác nhau (bằng tiếng Việt).

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trang Đái Glassey- Trần Nguyễn

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Duyen Nguyen

What does your mother do?
Mẹ em làm gì?

Suitable for pre-school students.
Thích hợp cho trình độ A.

Author(s)/Tác giả:
Trang Đái Glassey- Trần Nguyễn

Nguyễn Thi Hơp

Narrator(s)/Người dẫn chuyện:
Duyen Nguyen

Vietnamese New Year – Tết

Instructions – Hướng Dẫn

The Tết presentation explains Vietnamese New Year, food and cultural practices with pictures, songs and learning games!
Suitable for pre-school students.

 

Bài thuyết trình về Tết giải thích về Tết, ẩm thực và các phong tục văn hóa của Việt Nam bằng tranh ảnh, bài hát và trò chơi học tập!
Thích hợp cho trình độ A.

Scroll to Top