Flash cards - Thẻ flash

 

Test your memory and learn Vietnamese vocabulary with our flash cards!

Covering a number of concepts in Vietnamese and English, the cards are designed to show cards you were not able to remember the first time.

Parents are encouraged to use these online flash cards with their children and practice pronunciation as well.

Kiểm tra trí nhớ của bạn và học từ vựng tiếng Việt với thẻ flash của chúng tôi!

Bao gồm một số khái niệm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thẻ được thiết kế để hiển thị những thẻ bạn không thể nhớ lần đầu tiên.

Các bậc cha mẹ được khuyến khích sử dụng các thẻ flash trực tuyến này với con cái của họ và luyện phát âm.

Instructions – Hướng dẫn

Once you select the theme of your choice, click on the blue [Turn] button to flip the flash card over to see the Vietnamese translation. Then use the [Wrong/Right] buttons on either side to measure your learning. Once you’re ready to move to the next flash card, click on either of the blue [< >] arrow buttons located on the bottom section of the window to move backwards and forwards.”

Sau khi bạn chọn chủ đề mà bạn chọn, hãy nhấp vào nút [Turn] màu xanh lam để lật thẻ flash để xem bản dịch tiếng Việt. Sau đó, sử dụng các nút [Sai / Phải] ở hai bên để đo lường việc học của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng chuyển sang thẻ flash tiếp theo, hãy nhấp vào một trong các nút mũi tên [<>] màu xanh lam nằm ở phần dưới cùng của cửa sổ để di chuyển tới và lui.

I eat… – Con ăn…

What’s the weather like? – Thời tiết như thế náo?

What animal is that? – Đó là động vật gì?

My favourite colour is… – Màu yêu thích của con là…

My favourite shape is… – Hình dạng yêu thích của con là…

What number is that? – Số đó là gì?

 At school, I use… – Ở trường, con dụng…

I wear… – Em mang, em mặc…