Story time - Câu chuyện

 

Listen and read along in Vietnamese to these bedtime stories provided by ViệtSpeak, Ngôi nhà Bé Na and Maribyrnong Libraries. 

If you know of any further audio Vietnamese-English bedtime stories or would like to volunteer to read, let us know via the feedback form

Nghe và đọc bằng tiếng Việt những câu chuyện trước khi đi ngủ này do ViệtSpeak, Thư viện Ngôi nhà Bé Na và Maribyrnong cung cấp.

Nếu bạn biết thêm câu chuyện audio Việt-Anh nào trước khi đi ngủ hoặc muốn tình nguyện đọc, hãy cho chúng tôi biết qua biểu mẫu phản hồi!

Instructions – Hướng dẫn

Click on the ‘play’ icon to start the video. To pause the video, click on the ‘play’ button in the bottom left corner of the window. We recommend that you click on the square icon in the bottom-right corner of the window to enlarge the view to full-screen. To minimise again, simply click on the icon again.

To activate auto-generated subtitles in Vietnamese, click the ‘CC’ on the video playback bar.

Nhấp vào biểu tượng ‘phát’ để bắt đầu video. Để tạm dừng video, hãy nhấp vào nút ‘phát’ ở góc dưới cùng bên trái của cửa sổ. Chúng tôi khuyên bạn nên nhấp vào biểu tượng hình vuông ở góc dưới bên phải của cửa sổ để phòng to chế độ xem toàn màn hình. Để thu nhỏ lại, chỉ cần nhấp vào biểu tượng một lần nữa. 

Để kích hoạt phụ đề được tạo tự động bằng tiếng Việt, hãy nhấp vào ‘CC’ trên thanh phát lại video.

ViệtSpeak animated books – Sách hoạt hình ViệtSpeak

Watch our animated ViệtSpeak book videos. If you would like to read the books online, go to the ‘Books’ page of the Learning Library.

Xem các video sách hoạt hình ViệtSpeak. Nếu bạn muốn đọc sách trực tuyến, hãy vào trang ‘Sách’ của trang mạng này.

Title of story: What Sounds Do Farm Animals Make?

Duration: [1:01]

 

Title of story: My Favourite Vehicles

Duration: [1:37]

 

Title of story: When I’m Hungry, I Like To Eat

Duration: [1:53]

 

Title of story: The Colours Of My Balloons

Duration: [1:26]

 

Maribyrnong Libraries bilingual family storytime – Thư viện Maribyrnong câu chuyện gia đình song ngữ

Maribyrnong Libraries has developed “Bilingual Story Time at Home” a series for parents to listen in with their children. Subscribe to the channel to see their full suite of Bilingual Story Times.

Maribyrnong Libraries đã phát triển một sê-ri “Giờ kể chuyện song ngữ ở nhà” để phụ huynh lắng nghe cúng con cái của họ.

Title of story: Vietnamese Story Time No.1 (Kể chuyện ở nhà No.1)

Duration: [19:10]

 

Title of story: Vietnamese Story Time No. 2 (Kể chuyện ở nhà No.2)

Duration: [19:18]

 

Title of story: Vietnamese Story Time No. 3 (Kể chuyện ở nhà No.3)

Duration: [18:56]

 

Title of story: Vietnamese Story Time No. 4 (Kể chuyện ở nhà No.4)

Duration: [18:06]

Thủ thà thủ thỉ

Thủ thá thủ thỉ is a picture book reading series provided Ngôi nhà Bé Na – School of Gratitude, a Vietnamese pre-school. 

Title of story: Con yêu bố chừng nào

Duration: [6:10]

Title of story: Kiến và chim bồ câu

Duration: [3:23]

Title of story: Giấc ngủ đông rộn rã

Duration: [5:20]

Title of story: Ở nơi quỷ sứ giặc non

Duration: [5:24]