Printable resources - Tái nguyên cò thể in

 

Download and print these bilingual learning resources to learn entry level Vietnamese. You can also download and open these PDF files via your smart device.

Tải xuống và in các nguồn học song ngữ này để học tiếng Việt cấp độ đầu vào. Bạn cũng có thể tải xuống và mở các tệp PDF này qua thiết bị thông minh của mình.

Posters – Áp phích

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Activity worksheets – Bảng hoạt động

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người học trình độ đầu vào