Printable resources
Tài nguyên có thể in

 

Download and print these bilingual learning resources to learn entry level Vietnamese. You can also download and open these PDF files via your smart device.

Tải xuống và in các tài liệu song ngữ này để học tiếng Việt ở trình độ bắt đầu. Bạn cũng có thể tải xuống và mở các tài liệu PDF này qua các thiết bị như điện thoại, tablet hay computer.

Posters – Áp phích

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Activity worksheets – Bài tập

This activity worksheet is designed to help you and your
learner engage in conversation under the guidance of
every day themed scenarios.

Suitable for Entry Level Learners


Bài tập này được thiết kế để giúp bạn và người học tham
gia vào cuộc trò chuyện dưới sự hướng dẫn của các tình
huống theo chủ đề hàng ngày

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

This activity worksheet is designed to help you and your
learner engage in conversation under the guidance of
every day themed scenarios.

Suitable for Entry Level Learners


Bài tập này được thiết kế để giúp bạn và người học tham
gia vào cuộc trò chuyện dưới sự hướng dẫn của các tình
huống theo chủ đề hàng ngày

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Suitable for Entry Level Learners

Thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Việt

Scroll to Top