Story time - Câu chuyện

 

Listen and read along in Vietnamese to these bedtime stories provided by Ngôi nhá Bè Na and Maribyrnong Libraries. 

If you know of any further audio Vietnamese-English bedtime stories or would like to volunteer to read, let us know via the feedback formt

Nghe vá đọc bằng tiếng Việt những câu chuyện trước khi đi ngủ náy do Thư viện Ngôi nhá Bé Na vá Maribyrnong cung cấp.

Nếu bạn biết thêm câu chuyện audio Việt-Anh náo trước khi đi ngủ hoặc muốn tính nguyện đọc, hãy cho chùng tôi biết qua biểu mẫu phản hồi!

Instructions – Hướng dẫn

Click on the ‘play’ icon to start the video. To pause the video, click on the ‘play’ button in the bottom left corner of the window. We recommend that you click on the square icon in the bottom-right corner of the window to enlarge the view to full-screen. To minimise again, simply click on the icon again.

To activate auto-generated subtitles in Vietnamese, click the ‘CC’ on the video playback bar.

Nhấp váo biểu tượng ‘phàt’ để bắt đầu video. Để tạm dừng video, hãy nhấp váo nùt ‘phàt’ ở gòc dưới cúng bên trài của cửa sổ. Chùng tôi khuyên bạn nên nhấp váo biểu tượng hính vuông ở gòc dưới bên phải của cửa sổ để phòng to chế độ xem toán mán hính. Để thu nhỏ lại, chỉ cần nhấp vào biểu tượng một lần nữa. 

Để kìch hoạt phụ đề được tạo tự động bằng tiếng Việt, hãy nhấp váo ‘CC’ trên thanh phàt lại video.

Maribyrnong Libraries bilingual family storytime – Thư viện Maribyrnong câu chuyện gia đính song ngữ

Maribyrnong Libraries has developed “Bilingual Story Time at Home” a series for parents to listen in with their children. Subscribe to the channel to see their full suite of Bilingual Story Times.

Maribyrnong Libraries đã phàt triển một sê-ri “Giờ kể chuyện song ngữ ở nhá” để phụ huynh lắng nghe cùng con cài của họ.

Title of session: Vietnamese Story Time No.1 (Kể chuyện ở nhá No.1)

Duration: [19:10]

 

Title of session: Vietnamese Story Time No. 2 (Kể chuyện ở nhá No.2)

Duration: [19:18]

 

Title of session: Vietnamese Story Time No. 3 (Kể chuyện ở nhá No.3)

Duration: [18:56]

 

Title of session: Vietnamese Story Time No. 4 (Kể chuyện ở nhá No.4)

Duration: [18:06]

Thủ thá thủ thỉ

Thủ thá thủ thỉ is a picture book reading series provided Ngôi nhá Bè Na – School of Gratitude, a Vietnamese pre-school. 

Title of story: Con yêu bố chừng nào

Duration: [6:10]

Title of story: Kiến vá chim bồ câu

Duration: [3:23]

Title of story: Giấc ngủ đông rộn rã

Duration: [5:20]

Title of story: Ở nơi quỷ sứ giặc non

Duration: [5:24]